NASA’s Guide To Black Hole Safety

🌌(wiki) – “first 20 minutes of the universe” je logický klam, který popírá nekonečnost vesmíru nějakým začátkem z ničeho, kdy nic a počátek je oxymoron, protože vylučuje interakci a tedy fyzikální zákony a pravděpodobnější je, že bigbang je prostě jev, který je součástí vesmíru, v němž dochází k různým jevům, které utváří prostředí o ńějakých vlastnostech, jež zkoumáme.

Bigbang není mimořádný důkaz pro vznik vesmíru či nemůžete tvrdit, že je to počátek vesmíru, ikdyž pro bigbang máme empirická data. To, že existuje EB o bigbang, znamená, že existoval nějaký třesk, ale neznamená to, že tak vznikl vesmír, ale že tak vzniklo prostředí, jež obsahuje prvky bigbang, což může být jev, jež je součástí vesmíru.

Proč? Protože ta představa je konečná, má začátek i konec tam, kde ale něco vzniklo z něčeho do něčeho, přičemž nejen Einstein hovoří o nekonečnosti vesmíru, vzájemné interakci, kdy je vše v pohybu tam, kde bychom si měli dávat pozor na lidskou perspektivu, která právě chybně udává začátek a konec.

// Hm, jakou gravitaci asi mohlo mít těleso, jež exploduje do expanse, a co se vlastně stane s gravitací……………………. 3:04 12.5.2020

7:57 11/2/2020 Co se vlastně stalo s gravitací při vašich úvahách ve chvíli, kdy chybně definujete počátek vesmíru jako bigbang, což vylučuje interakci i nekonečnost a je oxymoron. Kam zmizela při Vašich úvahách tato interakce při bigbang? Není to náhodou tak, že tam byla a vzájemná interakce způsobila bigbang. Proč tedy mluvíte o počátku vesmíru? Jedná se o počátek bigbang, ale není to počátek vesmíru a takový termín je i oxymoron

  •  7:55/11/29/2020 ostatně black hole toto potvrzuje
  • 6:50 12/6/2020 hmotnost “černého” tělesa určuje gravitační přitažlivost, kdy vidíme galaxii, elementární částice pohlcované tělesem. Vytvořením regulovatelné m o malé, přenositelné velikosti, jež by ale představovala adekvátní hmostnost k ostatním subjektům (planety, měsíce, slunce, etc), můžeme změnit gravitační přitažlivost (orbitě etc.) .

Exploze či interakce dvou černých těles pak způsobí gravitační vlny nebo expansi. Bigbang není počátek vesmíru, ale konkrétní expanse ve vesmíru, jichž je nekonečné množství, adekvátní k celému vesmíru.

Lidský mozek má problém visualizovat takovou velikost právě kvůli nekonečnosti a ulehčuje si definice na “počátek vesmíru” či termín “celý vesmír” etc., což je ale oxymoron, protože tak lidé vylučují interakci, gravitační přitažlivost, gravitaci. Interakce je nekonečností a definuje fyzikální zákony.

9:34-10:18 12/7/2020

Gravitační přitažlivost znamená, že čím hmotnější těleso, tím vzájemné působení a elementární částice nedokáží při svém pohybu překonat gravitační pole s ubývající vzdáleností.

To znamená, že fotony, jež jsou elementární částice, pohybující se ve svazcích světla elektromagnetického vlnění, na něž jsou živočičné druhy adaptované, aby je vnímaly skrze oční soustavu, nebudou s ubývající vzdáleností od “černého tělesa” lidé vnímat  či budou vnímat odlišně, protože gravitační pole je pohlcuje a nepřekonají tak jeho vliv.

Tvrzení, že se tím prodlužuje čas a na horizontu událostí pro živočišné druhy plyne odlišně, jsou chybná. Důsledkem gravitačního pole akorát nevidíme danou událost, protože do oční soustavy se nedostávají fotony, což je vlastně údaj pro pozorovatele, jež vnímá poté “nebarvu” daného objektu, od něhož se v nějaké vzdálenosti neodráží, stejně jako svazky světla, když pozorujeme jakýkoliv objekt, jež nám přináší informaci o jeho vlastnostech.

Světlo nepředstavuje čas, ale je to údaj o pohybu fotonů. Představy, že se čas natáhne či naše těla etc., jsou mylné a smrt na horizontu událostí černého tělesa je rychlá dopadem na těleso.

To, že se údaj o daném nedostal do oční soustavy pozorovatele, neznamená, že se čas zastavil či se prodlužuje nebo, že objekt nezemřel či se prodlužuje etc., ale že pozorovatel neobdrží údaje skrze elementární částice o proběhlé události a  bude je dostávat v takové podobě, odpovídající vzdálenosti fotonů vůči “černému tělesu – pozadí tělesa”

Rychlost světla neznamená tedy prodlužování či krácení času, cestování do minulosti či budoucnosti, ale je to údaj o jeho závislosti na gravitační přitažlivosti, díky které  se dostává se zpožděním do oční soustavy pozorovatele.

pozn. termíny vlnění a elementárních částic budou lépe definovány

bigbang is “black” “hole” and hole isnt hole and isnt black

Well, a lot of good points and not only about “black holes”

First moment of the big bang is not first moment of the universe due to interaction. Fact that people see only early bigbang doesn’t means they see early universe, but means, they see bigbang expansion. Without interaction you denaied physics how we know including bigbang.

So important question is:

Fromwhere to where is expanding the big-bang. beginnig of the universe and end of the universe is oxymoron due to interactions. If you desagree you’re denier of physic. Big-bang expanding in the universe , because big-bang isn’t the universe, but one of many phenomens in the infinity universe and infinity due to interactions, so expanding of universe is oxymoron due to interaction, but expanding of big-bang is right terminology.